Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E-Minar Solutions B.V.

A.        ALGEMENE BEPALINGEN 

 

A.1.     DEFINITIES

A.1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: overeenkomst op grond waarvan E-Minar aan Afnemer via de website van E-Minar toegang verschaft tot het volgen van een der modules van de door E-Minar aangeboden cursus(sen);

Afnemer: degene die met E-Minar (al dan niet rechtstreek) een Overeenkomst heeft gesloten;

Cursus: alle door of vanwege E-Minar verzorgde en aangeboden opleidingsprogramma’s op de website van E-Minar;

Elektronische communicatiemiddel: communicatiemiddelen als E-mail en internet;

E-Minar: de besloten vennootschap E-Minar Solutions B.V.;

Gebruik: Inloggen met het door E-Minar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord;

Gebruiker: een natuurlijk persoon, werkzaam op de vestiging c.q. het adres dat door Afnemer is opgegeven en waarvoor de Overeenkomst is aangegaan en die blijkens de Overeenkomst en/of blijkens deze algemene voorwaarden een gebruiksrecht heeft, als bedoeld onder het bepaalde in artikel B;

Overeenkomst: een schriftelijke (dan wel via elektronische weg tot stand gekomen) overeenkomst tussen E-Minar en Afnemer;

Product(en): module van een cursus(sen) “Color Skills” die door E-Minar via de website van E-Minar aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld.

A.2.     TOEPASSELIJKHEID

A.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van E-Minar en op elke Overeenkomst.

A.2.2. Bij eventuele strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en die van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij E-Minar schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

A.3.     TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

A.3.1. De Overeenkomst komt tot stand door het doen van een schriftelijke bestelling of een bestelling via een elektronische communicatiemiddel en inschrijving bij E-Minar en de aanvaarding daarvan door E-Minar. Door het doen van een schriftelijke bestelling of een bestelling via een elektronische communicatiemiddel en/of inschrijving bij E-Minar aanvaardt Afnemer deze algemene voorwaarden.

A.3.2.  Indien het bedrijf van Afnemer op meerdere adressen is gevestigd, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen voor één vestiging.

A.4.     VERGOEDING, FACTURERING EN BETALING

A.4.1. Voor het ter beschikking stellen van het Product is Afnemer aan E-Minar een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. De vergoeding is € 300,– per Product.

A.4.2. E-Minar behoudt zich het recht voor (jaarlijks) de hoogte van de vergoeding per Product te wijzigen. De wijziging geldt vanaf het moment waarop deze door E-Minar wordt ingevoerd.

A.4.3. E-Minar factureert een Product bij of nadat aan Afnemer voor de toegang tot het Product een gebruikersnaam en wachtwoord is verschaft.

A.4.4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling door Afnemer volledig te geschieden en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, op het rekeningnummer dat is aangewezen door E-Minar.

A.4.5. De termijn genoemd in artikel A.4.4. is een fatale termijn. Indien Afnemer niet (tijdig)  betaalt, zal Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim verkeren. E-Minar is bevoegd om wettelijke rente te berekenen over het niet (tijdig) betaalde bedrag, vanaf het verstrijken van het termijn tot aan de dag van betaling.

A.4.6. Na verloop van de termijn genoemd in artikel A.4.4. is E-Minar bevoegd tot invordering over te gaan van het door Afnemer aan haar verschuldigde bedrag. De daarmee gepaard gaande (buitengerechtelijke) kosten, komen voor rekening van Afnemer.

A.5.     AANSPRAKELIJKHEID E-MINAR

A.5.1. De aansprakelijkheid van E-Minar uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, excl. BTW., subsidiair tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

A.5.2. E-Minar is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het Product door Afnemer wordt gebruikt. Voorts staat E-Minar er niet voor in dat het Product geschikt is voor het gebruik dat Afnemer voorstaat. E-Minar verplicht zich immers slechts tot levering van het Product.

A.5.3. Iedere verdere aansprakelijkheid, het zij voor directe, het zij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

A.5.4. Afnemer vrijwaart E-Minar voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van  derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van Afnemer, tenzij de door Afnemer verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van E-Minar. 

B.        VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST       

B.1.     GEBRUIKSRECHT 

B.1.1. E-Minar verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht tot het gebruik van het Product en de eventueel daarbij behorende documentatie en/of anderszins door E-Minar aangeboden zaken.

B.1.2. Indien de onderneming van Afnemer meerdere vestigingen heeft c.q. verdeeld is over meerdere adressen verstrekt E-Minar aan Afnemer een gebruikersnaam en wachtwoord voor   de vestiging c.q. het adres dat door Afnemer is opgegeven. Afnemer mag de gebruikersnaam en wachtwoord niet (doen) gebruiken op een andere vestiging c.q. adres dan de vestiging c.q.   adres dat door hem is opgegeven en waarvoor de gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt.

B.1.3. Het gebruiksrecht omvat het raadplegen en/of het gebruiken voor eigen oefening en studie van het Product. Het gebruiksrecht van Afnemer mag tevens worden uitgeoefend door Gebruikers op de door Afnemer opgegeven vestiging c.q. adres.

B.1.4. Het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het Product en de eventueel daarbij behorende documentatie en/of anderszins door E-Minar aangeboden zaken wordt verleend in de vorm van inschrijving. Een gebruikersnaam en wachtwoord zal door E-Minar aan Afnemer worden verstrekt.

B.1.5.  Het gebruiksrecht van Afnemer mag slechts worden uitgeoefend binnen de door hem opgegeven vestiging c.q. adres.

B.1.6.  Het gebruiksrecht dat Afnemer op grond van de Overeenkomst toekomt mag Afnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Minar openbaren, doorverkopen, verhuren aan en/of beschikbaar te maken voor derden van wie niet in de         Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dan wel ondubbelzinnig uit de Overeenkomst voortvloeit, dat zij daartoe gerechtigd zijn.

B.1.7. Indien en zodra het Product in weerwil van het bepaalde onder artikel B.1. en verder is  gebruikt (als bedoeld in artikel A.1.1), is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door E-Minar gewoonlijk voor  dat (meerdere) gebruik wordt gehanteerd; onverminderd het recht van E-Minar tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding.

B.1.8.  Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product geldende vergoeding.

B.2.     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

B.2.1.  Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot   bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door E-Minar aan Afnemer geleverde Producten komen uitsluitend toe aan E-Minar.

B.2.2.  Afnemer erkent de in artikel B.2.1. bedoelde rechten van E-Minar en verbindt zich ertoe zich te zullen onthouden van iedere (in)directe inbreuk op deze rechten, op straffe van het verbeuren van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,– voor elke overtreding en elke week dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de E-Minar ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding.

C.         DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING

C.1.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Als ingangsdatum de dag na factuurdatum of ontvangstdatum van de inlog gegevens.

C.1.2. De Overeenkomst wordt na afloop van de duur waarvoor het is aangegaan telkens stilzwijgend en automatisch verlengd met een periode van één jaar, tenzij Afnemer tenminste één maand vóór het einde van de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

C.1.3. E-Minar is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan Afnemer ontstaat, indien Afnemer zich niet houdt aan de verplichtingen ingevolge deze overeenkomst.

C.1.4. Bij einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, eindigt daarmee ook het gebruiksrecht.

C.1.5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle eventueel door Afnemer aan E-Minar verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

D         AFWIJKINGEN

D.1.1. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. 

E          TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

E.1.1.  Op de onderhavige Overeenkomst, alsmede op alle hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

E.1.2.  De rechter in Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen uit deze Overeenkomst of hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten te oordelen.

F          PRIVACY POLICY

F.1.   OVERZICHT

F.1.1. E-Minar Solutions B.V.  acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

F.2.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

F.2.1. Bij registreren van uw persoonlijke gegevens via onze website bewaren wij

– uw e-mailadres

– persoonlijke gegevens zoals, naam, adres, geboortedatum en opleidingsniveau

– inlog gegevens

– naam bedrijf en klantnummer

F.2.2. Deze informatie wordt gebruikt ter verbetering van ons producten en diensten. Daarnaast voor het rapporteren van de uitslagen van de deelnemers aan Color Skills online cursus.

F.3.  VERSTREKKING AAN DERDEN

F.3.1. Geregistreerde informatie kan, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, doorgegeven worden aan Procter & Gamble Nederland BV, partner van E-Minar. Procter & Gamble Nederland BV kan de informatie gebruiken voor commerciële doeleinden. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan andere Procter & Gamble ondernemingen in landen buiten de EU. U kunt de gegevens opvragen, corrigeren of laten verwijderen. Hiervoor neemt u contact op met Procter & Gamble Nederland BV (Wella, the Salon division of Procter & Gamble), Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. Klik hier voor alle details van onze P&G (Procter & Gamble) Privacyverklaring.

F.4.  COOKIES EN GERELATEERDE KOPPELINGEN

F.4.1. Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

F.4.2. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

F.5.  VEILIGHEID

F.5.1. E-Minar heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

F.6.  CONTACT OPNEMEN IN VERBAND MET ONS PRIVACY POLICY?

F.6.1. Als u wenst te reageren op ons privacy policy, kunt u contact met ons opnemen per email: info@e-minar.com.

F.7.  COMMUNICATIE

F.7.1. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

F.7.2. Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

F.7.3. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde emailadres.

F.9.2. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

F.8.  OVERIGE INFORMATIE

F.8.1. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy policy’. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

F.8.2. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde emailadres.

F.8.3. Op verzoek bieden wij de account gebruikers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

F.8.4. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy policy, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde emailadres.